آرشیو پرسش و پاسخ ها: قرآن و عترت
کل علم طب در قرآن
> *امام علي ع درمورد کدام آيه فرمودند تمام پزشکي و طب درآن جمع شده است؟