آرشیو پرسش و پاسخ ها: فرقه های سیاسی
هدایای فرقه بهائیت

سئوال : گاهى بعضى از پیروان فرقه گمراه بهائیت براى ما غذا یا چیز دیگرى مى‏آورند، آیا استفاده از آنها براى ما جایز است؟

جواب :از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائید.