نجس بودن بهائیان

سوال : پیروان فرقه ضاله بهائیت از نظر طهارت و نجاست چگونه اند و آیا اجتناب از تماس با آنان لازم است ؟

جواب : نجس هسنتد . ( استفتاء حضرت آیت الله نوری همدانی مد ظله العالی)