آرشیو پرسش و پاسخ ها: جمهوریت و اسلامیت
مشکل دور در انتخاب رهبری
رهبر شش نفر از اعضای شورای نگهبان را مشخص می کند و شورای نگهبان اعضای خبرگان راتایید می کنند و خبرگان رهبری را تعیین می کنند. ایا این یک دور نیست؟
در پاسخ باید به چند نکته توجه نمود
1- در واقع شبهه دور، که در اینجا مطرح می شود، موضوعیت ندارد، آن دوری که باطل است دور فلسفی است نه دور حقوقی و سیاسی، دور حقوقی و سیاسی تقریبا در همه سیستم های سیاسی جهان وجود دارد، به عنوان نمونه دادستان کل ایالات متحده که در راس قوه قضائیه این کشور قرار می گیرد توسط رئیس جمهور با ساز و کار مشخصی تعیین می شود ولی مستقل از قوه مجریه عمل می کند.
2- شورای نگهبان 12 عضو دارد که تنها 6 عضو فقیه آن منتخب رهبری هستند که شرط عدالت برای آنها لازم است، این تصور مشکل است که همه آنها خلاف عدالت عمل کنند.
3- بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان تعیین ناظر انتخابات ، بر عهده خود این مجلس است نه رهبری، بنابراین خبرگان در هر زمان که اراده کنند می توانند نظارت را از شورای نگهبان گرفته و بر عهده نهادی دیگر بگذارند.
4- نهایتا اینکه، مجلس خبرگانی که توسط شورای نگهبان کاندیداهای آن تایید صلاحیت می شوند، برای تعیین رهبر آینده است نه رهبر فعلی که در راس نظام قرار دارد