آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی
انتظارات مقام معظم رهبری از حلقه های صالحین
انتظارات مقام معظم رهبری از حلقه‌های صالحین چیست؟
امام خامنه ای در مورد احضور افراد در حلقه صالحین که وظیفه خطیری دارند می گوید: شما باید مثل شمعی افرادرا پروانه وار جذب کنید به عبارت دیگر ایمان کمتر در کلاس بدست می آید، بیشتر از همه در رفتارها و در سوق آنها به نماز، عبادت، ذکر، تضرع و توسل به دست می آید.جوانها، از معارف بلندی که جزء بهترین آنها آثار شهید مطهری است حتما استفاده کنید.یک مجموعه فکری درست بکنید، از آدمهای مطمئن یک مجموعه اندیشه ورز.بهره گیری از نیروهای عاطفی در فعالیت های عقلیجوانان اول باید احساس مسئولیت کنند، مثل پرکاهی در امواج حوادث نباشند.ای بسا با تشکیل کلاس، معلومات فرد را از دین بالا می بریم، در حالی که ایمان او بیشتر نشده است. باید معلومات دینی هم بالا برود.
باید آنچنان خود را بسازید که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کنید.بسیجی می تواند محور باشد، بیست نفر را به دور خود جلب کند.انسان برجسته در میدان رزم، دارای بنیه فرهنگی، خود جوش در عرصه سیاست، توانا در تبلیغ دین، باید اینگونه افراد درست کنید.